ข้อมูลข้าราชการ-ลูกจ้างประจำย้ายออกจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี
ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนกุมภาพันธ์ 2567
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสาวชุติรัตน์ กาญจนธนชัยคณะราษฎร์บำรุง ปทุมธานีร.ร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณฯ ปทุมธานี สพม.ปทุมธานี
2นางสาวปุณยนุช พะมณีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานีกองคลัง อบต.ควนรู
3นางสาวณัฐภัชศร อามิตรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานีกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
4นางสาวศิริขวัญ พัฒนศิริปทุมวิไลร.ร.ตะพานหิน สพม.พิจิตร
5นางสาวสุจิตรตา มาตรวังแสงปทุมวิไลร.ร.โพรงมะเดื่อวิทยาคม สพม.นครปฐม
6นางสาวพิทย์สินี ศรีน้อยหอวัง ปทุมธานีร.ร.ประชาบำรุงอุทิตกิจจาทร สพม.พัทลุง
7นางศศิวิมล ภักดีหอวัง ปทุมธานีร.ร.ปากกรานพิทยา สพม.พระนครศรีอยุธยา
8นางสาวรมิตา ยุพจันทร์สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตร.ร.อยุธยาวิทยาลัย สพม.พระนครศรีอยุธยา
9นางสาวภัทร์สินี การะเกตุหอวัง ปทุมธานีร.ร.สตรีภูเก็ต สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง
10นางสาวจิราภา กาฬษรธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมร.ร.อุทัยวิทยาคม สพม.อุทัยธานี ชัยนาท
11นางดอกไม้ พิมพาธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมร.ร.คุรุประชาสรรค์ สพม.อุทัยธานี ชัยนาท
12นางสาวจันทรา แก่นจันทร์ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมร.ร.หันคาพิทยาคม สพม.อุทัยธานี ชัยนาท
13นายปารเมศ วรรณทองเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานีร.ร.กุฉินารายณ์ สพม.กาฬสินธุ์
14นายศุภณัฐ หันสมรเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานีพ้นจากตำแหน่ง 
15นางสาวพัชมณ แตงเทศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานีร.ร.เขาสวนกวางวิทยานุกูล สพม.ขอนแก่น
16นายพิทักษ์ชัย มาดาโตหนองเสือวิทยาคมร.ร.บ้านแวงดงหนองยาง สพป.มหาสารคาม เขต 2