ข้อมูลข้าราชการ-ลูกจ้างประจำย้ายออกจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี
ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนพฤศจิกายน 2566
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางเกศริน ทองงามปทุมวิไลลาออกจากราชการ 
2นายนรินธรณ์ เซ่งล้ำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานีสพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร
3นางสาวอาทิมา ดีบัวภาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานีลาออกจากราชการ 
4นายวัฒนา เจือจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานีกองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลบางพูน
5นางสาวพิชญาภา แพ่งนครเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรีโรงเรียน อบจ.ภูเก็ต อบจ.ภูก็ต
6นายธรรมรินทร์ เพชรชูสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานีลาออกจากราชการ