ข้อมูลข้าราชการ-ลูกจ้างประจำย้ายออกจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี
ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนกันยายน 2566
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสาวบุปผา อินทร์ศิริเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานีร.ร.วัดสโมสร อบจ.นนทบุรี
2นางวันทิพย์ มะแอเคียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานีร.ร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล สพม.สงขลา สตูล
3นางสาวนภาพร วงศ์อ่อนวรราชาทินัดดามาตุวิทยาร.ร.หว้านใหญ่วิทยา สพม.มุกดาหาร
4นางสาวปัทมาวรรณ กั้วพิศมัยทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัถตสารเกษตร)ร.ร.สนธิราษฎร์วิทยา สพม.นครพนม
5นายภรัณยู อินทกนกโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยาร.ร.ทุ่งแฝกพิทยาคม สพม.สุพรรณบุรี