ข้อมูลข้าราชการ-ลูกจ้างประจำย้ายออกจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี
ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนมิถุนายน 2566
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายชยุต เครือมาลีชัยสิทธาวาส "พัฒน์สายบำรุง"โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง
2นางสาวจันทร์แรม ทะเสนฮดเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานีโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม.เชียงราย
3นางสาวสิริยา บรรลือฤทธิ์หอวัง ปทุมธานีโรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์ สพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม
4ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุกากรณ์ นาก้อนทองสายปัญญารังสิตโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย สพม.ร้อยเอ็ด
5ว่าที่ร้อยตรีโยธิน ไตรพบคณะราษฎร์บำรุง ปทุมธานีโรงเรียนวัดป่าประดู่ สพม.ชลบุรี ระยอง
6นางอารีรัตน์ อินทรชิตนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานีโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม สพม.ชลบุรี ระยอง
7นายปณิธิ ทองมอญคณะราษฎร์บำรุง ปทุมธานีโรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" สพม.ชลบุรี ระยอง
8นายปณิธิ ทองมอญคณะราษฎร์บำรุง ปทุมธานีโรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" สพม.ชลบุรี ระยอง
9นางสาวนาตติยา แก้วดวงศรีวรราชาทินัดดามาตุวิทยาโรงเรียนพังโคนวิทยาคม สพม.สกลนคร
10นางสาวรัตติญา ภูสามารถทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัถตสารเกษตร)โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม สพม.สกลนคร
11นางนัสรีน สันหมานหนองเสือวิทยาคมโรงเรียนบ้านเกาะเสือ สพป.พัทลุง เขต 2
12นางสาวจิราภรณ์ นุ่นรักษาปทุมวิไลโรงเรียนวัดคงคาเรียบ สพม.นครศรีธรรมราช เขต 4
13นางสาวชญานี เบ้าชารีหอวัง ปทุมธานีโรงเรียนบ้านน้ำสร้าง สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
14นายสมศักดิ์ โกฐาคานธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมโรงเรียนสมเด็จพิทยาคม สพม.กาฬสินธุ์
15นางรสริน บุญนพวรราชาทินัดดามาตุวิทยาโรงเรียนราชวินิต มัธยม สพม.กรุงเทพมหานคาร เขต 1
16นางอาลินา สาและชัยสิทธาวาส "พัฒน์สายบำรุง"โรงเรียนไม้แก่นกิตติวิทย์ สพม.ปัตตานี
17นายสุทธิชา สุวรรณดีเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานีโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สพม.บุรีรัมย์
18นางสาวอรวรรยา นุชนงค์คณะราษฎร์บำรุง ปทุมธานีโรงเรียนเมืองแกพิทยาคม สพม.บุรีรัมย์
19นายสุริยา รักชาติปทุมวิไลโรงเรียนบ้านนาสนามนาหว้าเกษม สพป.อุบลราชธานี เขต 2
20นายสันติชัย เทศวัตรหอวัง ปทุมธานีโรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ สพม.พระนครศรีอยุธยา
21นางสาวเบญจวรรณ ลิ้มสืบพงษ์นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานีโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย สพม.พระนครศรีอยุธยา
22นายศรารักษ์ เกลือนสินวรราชาทินัดดามาตุวิทยาโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ สพม.นนทบุรี
23นางสาวสุพัตรา พรหมเทพชัยสิทธาวาส "พัฒน์สายบำรุง"โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ สพม.นนทบุรี
24นางสาวสาลิกา สีโพธิ์หอวัง ปทุมธานีโรงเรียนดงสว่างวิทยา สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริ
25นางศรัญญา หีบแก้วหอวัง ปทุมธานีโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ สพม.มหาสารคาม
26นางสาวศิริฉัตร แก้วงามปทุมวิไลโรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร สพม.มหาสารคาม
27นายธีรยุทธ คงนิลหอวัง ปทุมธานีโรงเรียนคูเต่าวิทยา สพม.สงขลา สตูล
28นางสาวปิยะกาญจน์ คะระออมวรราชาทินัดดามาตุวิทยาโรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม สพม.กำแพงเพชร
29นางสาวสุทธิดา นาคบุตรธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมโรงเรียนขาณุวิทยา สพม.กำแพงเพชร
30นางสาวแสงจันทร์ ยืนยาวปทุมวิไลโรงเรียนวังข่าพัฒนา สพม.สุรินทร์
31นางสาวรัศมี เม็งประโคนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานีโรงเรียนพนมดงรักวิทยา สพม.สุรินทร์
32นางสาววราพร ใจกล้าเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานีโรงเรียนพนมดงรักวิทยา สพม.สุรินทร์
33นางสาวนวลปรางค์ ถือดียิ่งบัวแก้วเกษรโรงเรียนพนมดงรักวิทยา สพม.สุรินทร์
34นางสาวเสาวลักษณ์ สมานรัตน์ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมโรงเรียนรัตนบุรี สพม.สุรินทร์
35นายณัฐดนัย ปุญญาหอวัง ปทุมธานีโรงเรียนศรีรามประชาสรรค์ สพม.สุรินทร์
36นางสาวจุฑารัตน์ ทับนิยมปทุมวิไลโรงเรียนชุมชนวัดพระปรางค์วิริยะวิทยา สพป.สิงห์บุรี
37นางรจนา เทียมยศหนองเสือวิทยาคมโรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ สพป.เชียงใหม่ เขต 3
38นายณัฐพล เลิศวิริยะปิติเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาโรงเรียนวัดทุ่งสิงห์โต สพป.ลพบุรี เขต 1
39นางสาวรภัสสรณ์ พิทักษ์สิริโชติหอวัง ปทุมธานีโรงเรียนเขี่ยนช้างวิทยาคาร สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร
40นางสาวศุทธินี ศรีหานามธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมโรงเรียนธรรมบวรวิทยา สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร
41นางสาวจิราพร แซ่ฟ้ามวกเหล็กวิทยาโรงเรียนอนุบาลเชียงของ สพป.เชียงราย เขต 4
42นางสาวสุพรรณี ศรีวรรณะหนองแซงวิทยาโรงเรียนสิงห์สมุทร สพม.ชลบุรี ระยอง
43นางสาววรรณวิสา ทูลมณีประเทียบวิทยาทานโรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา สพม.ชลบุรี ระยอง
44นางสาวพิชญ์สินี สิงคเวหนแก่งคอยโรงเรียนกระเทียมวิทยาคม สพม.สุรินทร์
45นายธัญสิริวุฒิ แคนศิลาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานีสพป.ยโสธร เขต 2 สพป.ยโสธร เขต 2
46นางพิชยา สันติชัยศรีธัญบุรีสำนักติดตามและประเมินผล สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึก
47นางสุภาวรรณ ตอนศรีคณะราษฎร์บำรุง ปทุมธานีโรงเรียนบ้านหนองคล้า สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
48นางพัชรี เที่ยงเจริญบ้านหมอ"พัฒนานุกูล"ลาออกจากราชการ 
49นางสาววิสาขา เบ้าทองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานีสพม.นครพนม สพม.นครพนม