ข้อมูลข้าราชการ-ลูกจ้างประจำย้ายออกจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี
ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนพฤษภาคม 2566
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสาวกุลนที พันนัทธีปทุมวิไลลาออกจากราชการ 
2นางสาวเบญจวรรณ สมพงษ์ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมขาดไปสพม.ศรีสะเกษ ยโสธร สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร
3นางอินธุกาญ แสงสุริโยทัยเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานีขาดไปสพม.ศรีสะเกษ ยโสธร สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร
4นางสาวรัตนาภรณ์ ไชยโคตรวรราชาทินัดดามาตุวิทยาขาดไปสพม.ศรีสะเกษ ยโสธร สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร
5นายเอกชัย พละศักดิ์คณะราษฎร์บำรุง ปทุมธานีโรงเรียนโนนค้อวิทยาคม สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร
6นางสาวชญานิศ สารพันธ์เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานีโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร
7นางสาววรารัตน์ บัวจันทร์ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมโรงเรียนกระแซงวิทยา สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร
8นางสาวนันทัชพร สมสายธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร
9นางสาวศวิตา ดนตรีคณะราษฎร์บำรุง ปทุมธานีโอนไปสพม.นครราชสีมา สพม.นครราชสีมา
10นางสาวสุดารัตน์ สายยศทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัถตสารเกษตร)โรงเรียนขุขันธ์ สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร
11นางสาวมนัสนันท์ อำนวยโชคทวีเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานีลาออกจากราชการ 
12นางนฤชล ชัยจิตปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"ลาออกจากราชการ 
13นางสาวปภาวรินท์ บุญเกตุบัวแก้วเกษรลาออกจากราชการ 
14นางเพ็ญศรี ศิริวรรณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานีสพม.สมุทรปราการ สพม.สมุทรปราการ
15นางสาวกันต์กมล สุวรรณ์รงค์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานีสพม.ปัตตานี สพม.ปัตตานี
16นางสาววีรวรรณ ทรงต่อศรีสกุลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานีสพม.นครปฐม สพม.นครปฐม
17นายไพรัช พึ่งสุรินทร์สองคอนวิทยาคมลาออกจากราชการ 
18นางสาวอจิมา พิมพ์แก้วเทพศิรินทร์ พุแคลาออกจากราชการ