ข้อมูลข้าราชการ-ลูกจ้างประจำย้ายออกจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี
ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนมกราคม 2566
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสาวเพ็ญนภา วาพัดไทยสองคอนวิทยาคมลาออกจากราชการ 
2นางสาวอัจฉราภรณ์ ทานุแก่งคอยร.ร.รัตนบุรี สพม.สุรินทร์
3นางสาวคณิตา จันทวงษ์สุธีวิทยาร.ร.บางระจันวิทยา สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง
4นางสาวจุฑาทิพย์ ทวีสุขสุธีวิทยาร.ร.โพธิ์ทอง "จินดามณี" สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง
5นางสาวณัฎฐาวดี เรืองพิมายหนองแค "สรกิจพิทยา"ร.ร.พิมายวิทยา สพม.นครราชสีมา
6นางสาวอุมาพร สินปรุสระบุรีวิทยาคมร.ร.หนองบุญมากประสงค์วิทยา สพม.นครราชสีมา
7นางสาวไพรินทร์ ชมภูภูมิสระบุรีวิทยาคมร.ร.เกร็ดลิ้นวิทยา สพม.นครราชสีมา
8ว่าที่ร้อยเอกภัทรเดช พันแสนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรีร.ร.นวลนรดิศวิทยาคม สพม.กทม. เขต 1
9นายวีระศักดิ์ พลมณีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานีสพม.ชัยภูมื สพม.ชัยภูมิ
10นางสิริวิมล ทะมาดีสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรีร.ร.ชัยภูมิภักดีชุมพล สพม.ชัยภูมิ
11ว่าที่ร้อยตรีอลงกต พิมทุมเทพศิรินทร์ พุแคร.ร.ทุ่งกะโสวิทยา สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์
12นายรัฐพล มุงคุณซับน้อยเหนือวิทยาคมร.ร.ชยานุกิจพิทยาคม สพม.อุทัยธานี ชัยนาท
13นางสาวเขมนิจ กาปินตาคณะราษฎร์บำรุง ปทุมธานีร.ร.บ้านท่าเวียง สพป.ลำปาง เขต 2
14นางสาวนริศา นักสิทธิ์ชัยสิทธาวาส "พัฒน์สายบำรุง"ร.ร.บ้านด่านลานหอยวิทยา สพม.สุโขทัย
15นางสาวกาญจนา สุขมามอญธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมร.ร.คีรีมาศพิทยาคม สพม.สุโขทัย
16นางสาวชาลินี อิ่มพรเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานีร.ร.บ้านนา "นายกพิทยากร" สพม.นครนายก
17นายสัจจะวัฒน์ กรวดนอกหอวัง ปทุมธานีร.ร.โนนสูงศรีธานี สพม.นครราชสีมา
18นายพลวัฒน์ สุขคลี่เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานีร.ร.ชุมพวงศึกษา สพม.นครราชสีมา
19นายสุทัศน์ สัตย์ประเสริฐ์คณะราษฎร์บำรุง ปทุมธานีร.ร.ศรีเมืองวิทยาคาร สพม.อุบลราชานี อำนาจเจริญ
20นางสาวสมัญญา ศรีมาตรธัญบุรีร.ร.ศรีกระนวนวิทยาคม สพม.ขอนแก่น
21นายกิตติพจน์ เปียงามทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัถตสารเกษตร)ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ สพม.ชัยภูมิ
22นายพิฆเณศ ขวกเขียวหอวัง ปทุมธานีร.ร.ภูเรือวิทยา สพม.เลย หนองบัวลำภู
23นางจริญญา ดลไพรหอวัง ปทุมธานีร.ร.บ้านจาน สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
24นางสาวปณพร สุมลวรรณวรราชาทินัดดามาตุวิทยาร.ร.ทุ่งใหญ่วิทยาคม สพม.นครศรีธรรมราช
25นายศรัณย์ เสถียนจารุรัตน์สายปัญญารังสิตร.ร.โพธิ์ทองวิทยาคาร สพม.ร้อยเอ็ด
26นางสาวราตรี มาลีหวลวรราชาทินัดดามาตุวิทยาร.ร.บ้านภูดิน สพป.สุรินทร์ เขต 2
27นายนพัสชวินทร์ มูลทาทองหอวัง ปทุมธานีร.ร.ปทุมเทพวิทยาคาร สพม.หนองคาย
28นางสาวชลลัดดา เอการัมย์ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมร.ร.หนองกี่พิทยาคม สพม.บุรีรัมย์
29นางสาวสุณิสา ศิรินวลสายปัญญารังสิตร.ร.วัดปากพิงตะวันตก สพป.พิษณุโลก เขต 1
30นางสาวกิรติกาญจน์ เมฆแสงสีหนองเสือวิทยาคมร.ร.เฉลิมขวัญสตรี สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์
31นายไชยเดช นูนคานสายปัญญารังสิตร.ร.เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์
32นายธนกฤต ปทุมมาศหอวัง ปทุมธานีร.ร.หนองไผ่ สพม.เพชรบูรณ์
33นายรณกฤต แสนพรหมหอวัง ปทุมธานีร.ร.สกลราชวิทยานุกูล สพม.สกลนคร
34นางสาวนิสาชล ศรีสุวรรณ์ปทุมวิไลร.ร.หัวตะพานวิทยาคม สพม.อุบลราชานี อำนาจเจริญ
35นางสาวอรวรรณ ไชยชาติเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานีร.ร.ปทุมราชวงศา สพม.อุบลราชานี อำนาจเจริญ
36นางสาวอัญชลี นามวิเศษเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาร.ร.สร้างคอมวิทยา สพม.อุดรธานี
37นางสาวจุฑามาศ สุวรรณมณีสายปัญญารังสิตร.ร.กาวิละวิทยาลัย สพม.เชียงใหม่
38นางสาวกวิสรา บุญบำรุงหอวัง ปทุมธานีร.ร.บ้านวังสวาบ สพป.ขอนแก่น เขต 5
39นางสาวปุญพิมญชุ์ บางวัดวรราชาทินัดดามาตุวิทยาร.ร.มัธยมฐานบินกำแพงแสน สพม.นครปฐม
40นายณัฐพล ทักษณาเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาร.ร.บางลี่วิทยา สพม.สุพรรณบุรี
41นางนลินี คล้ายสำเนียงธัญบุรีร.ร.สามชุกรัตนโภคาราม สพม.สุพรรณบุรี
42นางสาวลัดดาวัลย์ มามาตรคณะราษฎร์บำรุง ปทุมธานีร.ร.สามชุกรัตนโภคาราม สพม.สุพรรบุรี