ข้อมูลข้าราชการ-ลูกจ้างประจำย้ายออกจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี
ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนพฤศจิกายน 2565
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสาวปิยะวดี บุญสมบัติปทุมวิไลลาออกจากราชการ 
2นายธนาวุฒิ พลประจักรเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานีโรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี เทศบาลนครอุดรธานี
3นายธนกร กระแสร์นุชหนองแค "สรกิจพิทยา"ลาออกจากราชการ 
4นางเสาวลักษณ์ ควรชมเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรีโรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" สพม.สระบุรี
5นายนินาท ศริพันธุ์บ้านหมอ"พัฒนานุกูล"โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" สพม.สระบุรี
6นางไปรผดา โปติบุตรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานีสพม.พระนครศรีอยุธยา สพม.พระนครศรีอยุธยา
7นายสาคร ไปด้วยวรราชาทินัดดามาตุวิทยาโรงเรียนธัญรัตน์ สพม.ปทุมธานี
8นางมาลีรัตน์ นิลสาริกาธัญบุรีลาออกจากราชการ 
9นายถาวร นราสันต์ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมลาออกจากราชการ 
10นายวงศกร เจริญนนท์ไพฑูรย์ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัถตสารเกษตร)ลาออกจากราชการ 
11นางเสฏฐิกัลยา เผ่าเผือกงามมวกเหล็กวิทยาโรงเรียนโคราชพิทยาคม สพม.นครราชสีมา
12นางสาวณัฐนี น้อยสำแดงเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรีร.ร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณฯ ชลบุรี สพม.ชลบุรี ระยอง
13นางสุภาพร ตรีสุนทรรัตน์สองคอนวิทยาคมลาออกจากราชการ