ข้อมูลข้าราชการ-ลูกจ้างประจำย้ายออกจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี
ข้อมูลการย้ายออกเดือน     

รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนกันยายน 2565
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสาวปัทมพร แสงศรีสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรีลาออกจากราชการ 
2นายศิวกร นันท์นุ่มประเทียบวิทยาทานลาออกจากราชการ 
3นางสาวลัทธพร หัตถสินธุ์ธัญบุรีลาออกจากราชการ 
4นายเตชิต รื่นธนากูลสุธีวิทยาลาออกจากราชการ 
5นางสาวนันทวัน เกิดนอกธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมโรงเรียนหนองแสงวิทยาศึกษา สพม.อุดรธานี
6นายเทวฤทธิ์ ขันโมลีธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมสพป.ปทุมธานี เขต 2 สพป.ปทุมธานี เขต 2
7นางสาวดาวสวรรค์ วงศ์เสนาปทุมวิไลโรงเรียนบ้านแดงโนนสว่าง สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
8นางสาวเบญจพร ห่อประเสริฐปทุมวิไลสพม.ปทุมธานี เขต 1 สพม.ปทุมธานี เขต 1