ข้อมูลข้าราชการ-ลูกจ้างประจำย้ายออกจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี
ข้อมูลการย้ายออกเดือน     

รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนมิถุนายน 2565
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายสัณหวัช จันทร์วิบูลนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานีลาออกจากราชการ 
2นายสัตยา อุ่นแสงคณะราษฎร์บำรุง ปทุมธานีลาออกจากราชการ 
3นางปิยาภรณ์ วีระพันธุ์ธัญบุรีลาออกจากราชการ 
4นางสาวจิรภิญญา วงษ์ตรีศรีสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตร.ร.บ้านนาช่าง สพป.อุดรธานี เขต 4
5นางสาวพัชรินทร์ อัฐนาคสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ร.ร.อนุบาลวัดพระธาติพนม"พนมวิทยาคาร" สพป.นครพนม เขต 1
6นางสาวพิมพ์ชนก เกตุหอมเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานีร.ร.ปัญญาวรคุณ สพม.กรุงเทพ เขต 1
7นางสาวจุไรรักษ์ บุทธิจักรีสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตร.ร.นวมินทราชูทิศ อีสาน สพม.มุกดาหาร
8นางสาวรัตนาพร สีเมฆทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัถตสารเกษตร)ร.ร.สตรีปาพนัง สพม.นครศรีธรรมราช
9นายตฤณธิวัฒน์ ภิญโญชัยภัทรธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมร.ร.พญาเม็งราย สพม.เชียงราย
10นายคณพศ ชัยวรรณะธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมร.ร.วัดถ้ำปลาวิทยาคม สพม.เชียงราย
11นางสาวณัฐกานต์ ทองสุวรรณมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานครร.ร.วัดสามเอก สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
12นางสาวพัชฌา เจนคจบวรราชาทินัดดามาตุวิทยาร.ร.อนุบาลเคหะบางพลี(10ปีสพช) สพป.สมุทรปราการ
13นายอิทธิพันธ์ นาโควงค์สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตร.ร.บ้านเหล่าพัฒนฯ สพป.นครพนม เขต 2
14นางสาววรรณภา จันทราปทุมวิไลร.ร.ชุมชนบ้านไทยเมือง สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
15นายธาวิน เภาสระคูวรราชาทินัดดามาตุวิทยาร.ร.บ้านโพนนกน้อย สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
16นางสาวขวัญใจ ทองบ่อเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาร.ร.บ้านพอกโนนหนองผือคำไผ่ใต้ สพป.ยโสธร เขต 2
17นายกรกต วงษาหนองแค "สรกิจพิทยา"ร.ร.เสาไห้ "วิมลนุกุลวิทยา" สพม.สระบุรี
18นางเสาวนีย์ สัจจะผลกุลธัญบุรีลาออกจากราชการ 
19นางสาววัลภา ปานสุวรรณหนองแค "สรกิจพิทยา"ลาออกจากราชการ 
20นางสาวรัตติยากรณ์ เชื้อสระคูมวกเหล็กวิทยาร.ร.บ้านหนองเวง สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
21นางขวัญรัก หวังสะและฮ์มวกเหล็กวิทยาร.ร.วัดกำแพง สพป.อ่างทอง
22นางพรพิมล จบศรีมวกเหล็กวิทยาร.ร.ชุมชนวัดวังเคียน สพป.ชัยนาท
23นางสาวกัญญาณัท ธรรมมะมวกเหล็กวิทยาร.ร.ทุ่งไชยพิทยารัชมังคลาภิเษก สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
24นายวีระเนตร ขุนต่างตาหนองแค "สรกิจพิทยา"ร.ร.พรรณราชบเขต สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
25นางสาวกมลทิพย์ ม้วนทองหนองแค "สรกิจพิทยา"ร.ร.พระนารายณ์ สพม.ลพบุรี
26นางสาวธินัดดา จันทร์ขอนแก่นแก่งคอยร.ร.บ้านงิ้วหง่านศึกษาคาร สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
27นางสาวฐาปนี โพธิ์เปี้ยศรีหนองแค "สรกิจพิทยา"ร.ร.นาแพงวิทยาคาร สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
28นางณิชามล พุทธลาแก่งคอยร.ร.บ้านโนนสวรรค์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
29นายอำนวยชัย สีสดหนองแค "สรกิจพิทยา"ร.ร.บ้านฟ้าผ่า สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
30นางสาวนภาพร ใยดีแก่งคอยร.ร.บ้านโพนครก สพป.สุรินทร์ เขต 2
31นายวชิระ อิโนแก่งคอยร.ร.บ้านเหล่าสูง สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
32นายวิษณุ ประเสริฐดีสุธีวิทยาร.ร.วัดคลองธรรม สพป.นครสวรรค์ เขต 2
33นางสาวสุวิตรี ทางดีเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรีร.ร.สมอคอนวิทยาคาร สพป.ลพบุรี เขต 1
34นายยุทธนา ผิวผ่องสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรีร.ร.ผาแดงวิทยาคม สพม.เพชรบูรณ์
35นางสาวณัฐวีระนันท์ คงประเสริฐสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรีร.ร.วัดสาธุประชาสรรค์ สพป.สระบุรี เขต 1
36นายกิตติศักดิ์ ประเสริฐมวกเหล็กวิทยาโรงเรียนวัดโคกใหญ่ สพป.สระบุรี เขต 1