ข้อมูลข้าราชการ-ลูกจ้างประจำย้ายออกจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี
ข้อมูลการย้ายออกเดือน     

รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนพฤษภาคม 2565
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสาวกนกนาค แสงรัสมีสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตลาออกจากราชการ 
2นายวรวิทย์ สมวงษ์บ้านท่ามะปรางวิทยาถึงแก่กรรม 
3นายพรสวรรค์ จันทร์ยิ้มปทุมวิไลถึงแก่กรรม 
4นางสาวนิภาภรณ์ พรหมกรรณธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมโรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 2
5นางสาวณัฐณิชา หัสราชธัญบุรีโรงเรียนบ้านลำอีซู สพป.กาญจนบุรี เขต 4
6นายภิญโญ ขียาสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตโรงเรียนวัดป่ากล้วย สพป.เชียงใหม่ เขต 2
7นายสันติสุข ไม้แก้ววรราชาทินัดดามาตุวิทยาโรงเรียนวัดกลางคลองสาม สพป.ปทุมธานี เขต 1
8นางสาวนรินทร์ สอาดรัมย์สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตโรงเรียนวันครู2502 สพป.ปทุมธานี เขต 1
9นางสาววิลาวัลย์ แท่นแก้วชัยสิทธาวาส "พัฒน์สายบำรุง"โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ สพม.สุรินทร์
10นายคณาธิป ใสแจ่มธัญบุรีโรงเรียนแนงมุดวิทยา สพม.สุรินทร์
11นางสาวขวัญหทัย ฟูเตฟธัญบุรีโรงเรียนนครไตรตรึงษ์ สพม.กำแพงเพชร
12นายวีระชาติ สุกใสธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมโรงเรียนวังน้อย"พนมยงค์วิทยา" สพม.พระนครศรีอยุธยา
13นางสาวมัฑนา ประชีพฉายสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรีโรงเรียนท่าเรือ"นิตยานุกูล" สพม.พระนครศรีอยุธยา
14นายเมธาพงศ์ แก้วรักษ์บัวแก้วเกษรโรงเรียนกมลาโสม สพม.กาฬสินธุ์
15นางสาววิชญาภา โพธิ์นวมเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานีโรงเรียนพรตพิทยาพยัต สพม.กรุงเทพฯ เขต 2
16นางชัชฏาภรณ์ หุ่นจำลองบ้านท่ามะปรางวิทยาโรงเรียนเสรษฐบุตรบำเพ็ญ สพม.กรุงเทพ เขต 2
17นายศิริชัย อ่ำบุญชูเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานีโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ สพม.กรุงเทพ เขต 2
18นางสาวพรรษพร รตางศุหอวัง ปทุมธานีโรงเรียนวัดไทรใหญ่ สพป.นนทบุรี เขต 2
19นางสาวธนยพร กุลวงษ์นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานีโรงเรียนบึงบูรพ์ สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร
20นางสาวอาทิตยา สุขศรีธัญบุรีโรงเรียนกันทรารมณ์ สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร
21นายพนัส แควน้อยนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานีโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา สพม.สุโขทัย
22นางสาวกนกลักษณ์ เพ็ชรพราวธัญบุรีร.ร.มาบตาพุดพันพิทยาคาร สพม.ชลบุรีระยอง
23นางสาวพรพิมล กาญจนเกษมบ้านท่ามะปรางวิทยาโรงเรียน สพป.สระบุรี เขต 2
24นางสาวสุพัตรา หงอกชัยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานีกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักางานศึกษาธิการจังหวั