ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนตุลาคม 2564
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสาวภัสร์วริญญ์ เอี่ยมสอาดสายปัญญารังสิตลาออกจากราชการ 
2นางสุนันทา วิชัยขัทคะสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานีเกษียณอายุ 
3นางสาวกัญญาลักษณ์ กุลโสภิตสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานีเกษียณอายุ 
4นายทศพงศ์ พีระพฤฒิพงศ์เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานีเกษียณอายุ 
5นางบุญนิธี พรหมประสาธน์ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมเกษียณอายุ 
6นายทรงศักดิ์ สร้อยแสงทองธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมเกษียณอายุ 
7นางศรีวรรณ จุ้ยเตยทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัถตสารเกษตร)เกษียณอายุ 
8นางปทิตตา โสภณศิริทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัถตสารเกษตร)เกษียณอายุ 
9นางสาววันทนา ประเสริฐชัยสิทธาวาส "พัฒน์สายบำรุง"เกษียณอายุ 
10นางสาวประไพ เหมราเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานีเกษียณอายุ 
11นางพันธุ์วดี วิทวัสพันธุ์ธัญบุรีเกษียณอายุ 
12นางสิริลักษณ์ งามลักษณ์เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานีเกษียณอายุ 
13นายสุพจน์ แสงส่องสินเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานีเกษียณอายุ 
14นางสุกัญญา มกรตระกูลวรราชาทินัดดามาตุวิทยาเกษียณอายุ 
15นางสุนันทา ปุญยะสารหนองเสือวิทยาคมเกษียณอายุ 
16นายจริญ เสนาคงหนองเสือวิทยาคมเกษียณอายุ 
17นางสายคำ ไชยันติร์คณะราษฎร์บำรุง ปทุมธานีเกษียณอายุ 
18นางธมนวรรณ์ มนทิมสายปัญญารังสิตเกษียณอายุ 
19นางพรสวรรค์ หวังแก้วสายปัญญารังสิตเกษียณอายุ 
20นายมนตรี แก้วกำจรชัยสายปัญญารังสิตเกษียณอายุ 
21นางดวงทิพย์ พุ่มเจริญสายปัญญารังสิตเกษียณอายุ 
22นางธนาวลัย อรัญญิกปทุมวิไลเกษียณอายุ 
23นางวันนิวัต คงถวิลวงศ์ปทุมวิไลเกษียณอายุ 
24นายโสภณ สุขสบายปทุมวิไลเกษียณอายุ 
25นายอนุศักดิ์ การดีปทุมวิไลเกษียณอายุ 
26นางภาวดี แก้วเหลาปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"เกษียณอายุ 
27นายประณต วงษ์ทนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"เกษียณอายุ 
28นางพิสมัย วงษ์ขันธ์ปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"เกษียณอายุ 
29นายชลธี จันทะยานีปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"เกษียณอายุ 
30นางสุทธิณี ประสพทรัพย์ปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"เกษียณอายุ 
31นางสะอาด เหมือนแก้วนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานีเกษียณอายุ 
32นายเอนก ประดิษฐพงษ์นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานีเกษียณอายุ 
33นางสาวมณีพร เตชะวัชรีกุลนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานีเกษียณอายุ 
34นางสาวชวรา ทองนาคมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานครเกษียณอายุ 
35นางเยาวลักษณ์ สรรพสารมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานครเกษียณอายุ 
36นางชลธิชา คงสินชัยมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานครเกษียณอายุ 
37นายนิรันดร รัฐวรมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานครเกษียณอายุ 
38นางสาววิชุดา จินดาสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตเกษียณอายุ 
39นางมุจลินท์ ยั่งยืนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตเกษียณอายุ 
40นางกันต์กนิษฐ์ เฮงภู่เจริญสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตเกษียณอายุ 
41นางศตพร ชาญชัยสิทธิ์สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตเกษียณอายุ 
42นายมนัส จันทรัพย์สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตเกษียณอายุ 
43นางสาวนิตยา ไชยพรหมสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตเกษียณอายุ 
44นายธนกฤต ตั้งชัยวรรณาวังม่วงวิทยาคมเกษียณอายุ 
45นางบรรเทิง นวลจันทร์สองคอนวิทยาคมเกษียณอายุ 
46นางสุดใจ หลองทุ่งหนองแซงวิทยาเกษียณอายุ 
47นางทัศนีย์ ไตรพิพัฒน์แก่งคอยเกษียณอายุ 
48นางสาววาสนา เล็กมณีแก่งคอยเกษียณอายุ 
49นางพจนีย์ เฉลิมวัฒน์ดอนพุดวิทยาเกษียณอายุ 
50นางปิยะนุช สระแก้วโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยาเกษียณอายุ 
51นางวราภรณ์ ด่านตระกูลสุธีวิทยาเกษียณอายุ 
52นางอุทิษา อ่วมมั่นบ้านหมอ"พัฒนานุกูล"เกษียณอายุ 
53นางสุพัตรา คุลีพระพุทธบาท"พลานุกูลวิทยา"เกษียณอายุ 
54นางพิมพ์พิจิตร มีศีลหินกองวิทยาคมเกษียณอายุ 
55นายณัฐพนธ์ ใยเกษเทพศิรินทร์ พุแคเกษียณอายุ 
56นางสมฤดี เฮงทรัพย์กูลเทพศิรินทร์ พุแคเกษียณอายุ 
57นางสาวบังอร นิยบุตรมวกเหล็กวิทยาเกษียณอายุ 
58นางกมลพร สวนทวีมวกเหล็กวิทยาเกษียณอายุ 
59นางสาวรัชนี อาษาสร้อยมวกเหล็กวิทยาเกษียณอายุ 
60นางสาวณัฐฐาพัฒน์ พรมน้อยสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรีเกษียณอายุ 
61นางวริมน ลอเร้นส์สวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรีเกษียณอายุ 
62นางสาววิบูลย์ศรี ศรีอุทัยสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรีเกษียณอายุ 
63นายสมศักดิ์ ต่วนเอี่ยมสระบุรีวิทยาคมเกษียณอายุ 
64นางทัศนีย์ บูรณมานัสสระบุรีวิทยาคมเกษียณอายุ 
65นางสุพรรนี โล่ชัยยะกูลสระบุรีวิทยาคมเกษียณอายุ 
66นางวิลาสิณี สกนธ์คำแหงสระบุรีวิทยาคมเกษียณอายุ 
67นางชนาพร วทัญญูสระบุรีวิทยาคมเกษียณอายุ 
68นางสาวมาลี วัชรงค์สระบุรีวิทยาคมเกษียณอายุ 
69นายพิจิตต์ ยมหล้าสระบุรีวิทยาคมเกษียณอายุ 
70นางมยุรี อ่อนพร้อมสระบุรีวิทยาคมเกษียณอายุ 
71นางจารุณี สีหนาทสระบุรีวิทยาคมเกษียณอายุ 
72นายบุญชู นาพุทธชาชัยสิทธาวาส "พัฒน์สายบำรุง"เกษียณอายุ 
73นายคจิตร บุตรวงศ์เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานีเกษียณอายุ 
74นายสมเจตร์ ศึกษาชาตินวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานีเกษียณอายุ 
75นางสาวรุ่งทิพย์ นาคสุขธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมเกษียณอายุ 
76นายฉลอง ประจงมูลเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานีเกษียณอายุ 
77นางสาวพัสวี คิดการแก่งคอยเกษียณอายุ 
78นายจำรัส ดีศรีเทพศิรินทร์ พุแคเกษียณอายุ 
79นายทองแดง โสสีสุขประเทียบวิทยาทานเกษียณอายุ 
80นายมานะ แย้มวาจาแก่งคอยเกษียณอายุ 
81นายวิโรจน์ คชสารสุธีวิทยาเกษียณอายุ 
82นายเอกสิทธิ์ ปิยะแสงทองคณะราษฎร์บำรุง ปทุมธานีกลุ่มพัฒนาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษ