ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนมิถุนายน 2564
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสาวรัชนี อ้อยไร่ธัญบุรีลาออกจากราชการ 
2นายธีรพงษ์ สร้อยวงษ์ประเทียบวิทยาทานร.ร.บุญวัฒนา สพม.นครราชสีมา
3นายสมศักดิ์ วิเศษธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมร.ร.สุรธรรมพิทักษ์ สพม.นครราชสีมา
4นางสาววรรณนิดา ฮุยสวงคณะราษฎร์บำรุง ปทุมธานีร.ร.อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีม สพม.นครราชสีมา
5นางสาวสุกัญญา นาคเสนบ้านท่ามะปรางวิทยาร.ร.ขามทะเลสอวิทยา สพม.นครราชสีมา
6นางสาวพินิภา มะธิตะถังเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานีร.ร.โชคชัยสามัคคี สพม.นครราชศรีมา
7นายกิตติชัย ปราบสูงเนินปทุมวิไลร.ร.ปักธงชัยประชานิรมิต สพม.นครราชสีมา
8นายดิษธัสต์ พรหมโชคศิริกุลคณะราษฎร์บำรุง ปทุมธานีร.ร.ปักธงชัยประชานิรมิต สพม.นครราชสีมา
9นายกันต์ณะภัทร นานอกธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมร.ร.ปักธงชัยประชานิรมิต สพม.นครราชสีมา
10นางสาวสาวิตรี พอกกลางสระบุรีวิทยาคมร.ร.พิมายวิทยา สพม.นครราชสีมา
11นางสาวกมลชนก ชนะพะเนาว์เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานีร.ร.หัวยแถลงพิทยาคม สพม.นครราชสีมา
12นางสาวเบญจมาศ มาลานนท์คณะราษฎร์บำรุง ปทุมธานีร.ร.ขามทะเลสอวิทยา สพม.นครราชสีมา
13นางสาวอัญชลี หัดนครอินทร์วรราชาทินัดดามาตุวิทยาร.ร.บ้านไพล สพม.นครราชสีมา
14นายภวเทพ สำราญสุขธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมร.ร.ปิยชาติพัฒนาฯ สพม.ปราจีน นครนายก
15นายธัชชัย กลิ่นทับธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมร.ร.โคกโพธิ์ไชยศึกษา สพม.ขอนแก่น
16นางสุวิมล กองจินดาประเทียบวิทยาทานร.ร.กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ สพม.กาฬสินธุ์
17นายสุรยุทธ สืบเนียมทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัถตสารเกษตร)หนองม่วงวิทยาคาร สพม.มหาสารคาม
18นางสาวพชรกมลพรรณ ทองบุสกุลหอวัง ปทุมธานีเชียงขวัญพิทยา สพม.ร้อยเอ็ด
19นางสาวกุลนารี แสงเลิศหนองเสือวิทยาคมร.ร.โนนสมบูรณ์วิทยา สพป.หนองบัวลำภู เขต 1