ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนมกราคม 2564
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายปองพล ธวัลหทัยกุลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4กองกษาปณ์ กรมธนารักษ์
2นายสมโชค แน่นพิมายซับน้อยเหนือวิทยาคมถึงแก่กรรม 
3นางสาวระวีวรรณ โฉมทองสระบุรีวิทยาคมร.ร.หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ สพม. 16
4นายอากร โพธิ์มงคลสายปัญญารังสิตโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ สพม.2
5นายนักรบ ฤทธิสารเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานีร.ร.อนุธยาวิทยาลัย สพม.3
6นางสาวศศิภา นวลละอองเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานีร.ร.อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม สพม.5
7นางสาวรักษิณา มาราชปทุมวิไลร.ร.นาน้อย สพม.37
8นางสาวจิณณ์ชญา จิตรสมมวกเหล็กวิทยาร.ร.โนนสูงศรีธานี สพม.31
9นางสาวนลัท ชึรัมย์ปทุมวิไลร.ร.บ้านตามา สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
10นางสาวศรัณย์พร เชิงรัมย์หนองเสือวิทยาคมร.ร.พุทไธสง สพม.32
11นายวันเฉลิม อุลิตประเทียบวิทยาทานร.ร.บางปะอิน "ราชาอนุเคราะห์" สพม.3
12นางสาวรุ่งกานต์ กองจริตบ้านท่ามะปรางวิทยาร.ร.อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม สพม.5
13นางสาวจิณณพัต การบรรจงสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรีร.ร.พุดซาพิทยาคม สพม.31
14นายอานนท์ แป้นสกุลหนองแค "สรกิจพิทยา"ร.ร.ราชสีมาวิทยาลัย สพม.31
15นายพศุต สรสิทธิ์นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานีร.ร.นาโพธิ์พทยาคม สพม. 32
16นายสมประสงค์ กลิ่นเจ็กธัญบุรีร.ร.วัดหัวตะพาน สพป.ชัยนาท
17นายพิทักษ์ ตุ้มมีเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานีร.ร.น้ำโสมพิทยาคม สพม.20
18นายธนวัฒน์ ประเสริฐสายวรราชาทินัดดามาตุวิทยาร.ร.บ้านแม่ทะ สพป.ลำปาง เขต 02
19นายชัชวาล เวชสุวรรณวรราชาทินัดดามาตุวิทยาร.ร.พระนารายณ์ สพม.5
20นายวรรณชัย คมขำวรราชาทินัดดามาตุวิทยาร.ร.นวมินทราชินูทิศหอวังนนทบุรี สพม.3
21นางสาวสุภาพร ทองจันทร์ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมร.ร.นาโพธิ์พิทยาคม สพม. 32
22นางสาวธารินี แสนตลาดแก่งคอยร.ร.ประชานุเคราะห์ 36 สพป.มหาสารคาม เขต 2
23นายทรงยศ ศิริบุตรวรราชาทินัดดามาตุวิทยาร.ร.บ้านหนองขาม สพป.มหาสารคาม เขต 1
24นางสาวอภัสรา สัตถาเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานีร.ร.วาปีปทุม สพม.26
25นางสาวอภินุช แก้วทองเทพศิรินทร์ พุแคร.ร.วัดห้วยบง สพป.สระบุรี เขต 1
26นายเรวัตร งะบุรงค์หนองเสือวิทยาคมร.ร.องครักษ์ สพม. 7
27นางกฤษณา สุขสะอาดสายปัญญารังสิตร.ร.บ้านนาสาร สพม. 11
28นางสาวแพรทิพย์ พูดเพราะวังม่วงวิทยาคมร.ร.วังวิเศษ สพม. 13
29นางสาวพิมพ์ปวีณ์ ศรีไทยเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานีร.ร.วิเชียรมาล สพม.13
30นายเดช พละเดชหอวัง ปทุมธานีร.ร.อู่ทอง สพม. 9
31นางสาววงษ์ศิริ ชินสุวรรณสายปัญญารังสิตร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี สพม. 9
32นางสาวสุภาพร ภู่พุดตาลหอวัง ปทุมธานีร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรรบุรี สพม.9
33นายพงศ์ประชา คงนองธัญบุรีร.ร.ขอนแก่นพัฒนศึกษา สพม. 25
34นางสาวพัชรมณี ขจัดภัยประเทียบวิทยาทานร.ร.มัญจาศึกษา สพม. 25
35นางสาวจารุวรรณ บุญโชติบ้านท่ามะปรางวิทยาร.ร.จตุรมิตรวิทยาคาร สพม. 25
36นางสาวนิชดา บุญชิดเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรีร.ร.ขอนแก่นวิทยายน สพม. 25
37นางสาวผกาพันธ์ จันทร์ทิพย์หนองแค "สรกิจพิทยา"ร.ร.จอมทอง สพม. 34
38นายนวรัฐ ทิพย์แสงนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานีร.ร.แม่ริมวิทยาคม สพม. 34
39นายฐานันดร์ สุริวรรณหนองแซงวิทยาร.ร.ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน สพม. 35
40นางสาวพรสุดา ฮวบอินทร์หนองเสือวิทยาคมร.ร.บ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา สพม. 18
41นางสาวอำไพ แก้วบุตรดีหอวัง ปทุมธานีร.ร.หนองแวงวิทยาคม สพม.33
42นายเชิดพงษ์ ชูพันธ์ประเทียบวิทยาทานร.ร.เสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" สพม.4