ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนพฤศจิกายน 2563
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางพรทิพย์ จิตต์ธรรมสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตลาออกจากราชการ 
2นางสุภาพ ณ เชียงใหม่ประเทียบวิทยาทานถึงแก่กรรม 
3นายพิพัฒพล ธูปหอมซับน้อยเหนือวิทยาคมให้ออกจากราชการ