ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนตุลาคม 2563
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางงามพิศ ลวากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4เกษียณอายุ 
2นายสุรพล สุวรรณแสงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4เกษียณอายุ 
3นางเพชราภรณ์ อยู่นานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4เกษียณอายุ 
4นายอภิชาติ โพธิสิทธิ์ปทุมวิไลเกษียณอายุ 
5นางอัจฉรา แรงกล้าปทุมวิไลเกษียณอายุ 
6นายวิเชียร บัวอุไรปทุมวิไลเกษียณอายุ 
7นางประนอม กำกับกิจธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมเกษียณอายุ 
8นางสุรีย์พันธุ์ จิรพรรณทวีธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมเกษียณอายุ 
9นายธนพร เชื้อวงศ์ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมเกษียณอายุ 
10นางสุมัทธนา เมฆฉายทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัถตสารเกษตร)เกษียณอายุ 
11นางรัตนา ฟักแฟงทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัถตสารเกษตร)เกษียณอายุ 
12นางสาวโศภิต สำราญเกษทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัถตสารเกษตร)เกษียณอายุ 
13นายวรพันธ์ แก้วอุดมสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตเกษียณอายุ 
14นางณภัทร์พรรณ์ ภูมิเรศทศสุนทรสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตเกษียณอายุ 
15นางเรณู กรแก้วสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตเกษียณอายุ 
16นางสุธาสินี เวียงวิวัฒน์สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตเกษียณอายุ 
17นางดาราวรรณ วงษ์สง่าสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตเกษียณอายุ 
18นายพงศธร จิตรบรรเทาสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตเกษียณอายุ 
19ว่าที่ร้อยตรีธานี ชุนวงษ์สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตเกษียณอายุ 
20นางกรรณาภรณ์ ปทุมดำรงค์สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตเกษียณอายุ 
21นางสาวสุรภา เพิ่มพูลสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 
22นางสมฤดี สุรเสรีวงษ์ธัญบุรีเกษียณอายุ 
23นางสาวเบญจรัตน์ ทานธรรมธัญบุรีเกษียณอายุ 
24นายภาณุมาศ คงสุวรรณ์ธัญบุรีเกษียณอายุ 
25นางรุ่งนภา โชติกรณ์ธัญบุรีเกษียณอายุ 
26นางทัศนีย์ ทองคำธัญบุรีเกษียณอายุ 
27นางศิรินทร์ สุดคนึงธัญบุรีเกษียณอายุ 
28นายวีระพงค์ ประดิษฐ์สายปัญญารังสิตเกษียณอายุ 
29นางภาวิณีย์ แก้วอุดมสายปัญญารังสิตเกษียณอายุ 
30นายศรายุทธ โพธิ์ทองสายปัญญารังสิตเกษียณอายุ 
31นางสาวพรทิพย์ อินทรภักดีบัวแก้วเกษรเกษียณอายุ 
32นางสาวเสาวลักษณ์ คงดีบัวแก้วเกษรเกษียณอายุ 
33นายสวัสดิ์ อาจเจริญบัวแก้วเกษรเกษียณอายุ 
34นางฉันท์ชนก กลิ่นจันทร์บัวแก้วเกษรเกษียณอายุ 
35นางพรพรรณ ทัศนพานนท์เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานีเกษียณอายุ 
36นางสาวสุภันทนา เจริญวัลย์เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานีเกษียณอายุ 
37นางอนงค์ มีปัญญาเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานีเกษียณอายุ 
38นางรำไพ พุ่มเกตุมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานครเกษียณอายุ 
39นายธีราวุธ น้อยนะวะกุลเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานีเกษียณอายุ 
40นางลดาวัลย์ ช่วยชูหนองเสือวิทยาคมเกษียณอายุ 
41นางแอนนารี วชิรเขื่อนขันธ์หนองเสือวิทยาคมเกษียณอายุ 
42นางชูศรี ศรีกรดหนองเสือวิทยาคมเกษียณอายุ 
43นายคณิต สิมลีหนองเสือวิทยาคมเกษียณอายุ 
44นายสำราญ คงถวิลวงศ์ปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"เกษียณอายุ 
45นายโกวิทย์ บุณยะกาญจนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"เกษียณอายุ 
46นางสุชีลา ศรีบางนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานีเกษียณอายุ 
47นายธนพนธ์ จุนขุนทดสระบุรีวิทยาคมเกษียณอายุ 
48นางสาวปิยพร เจริญมั่นคงสระบุรีวิทยาคมเกษียณอายุ 
49นางรัชติการ์ ศรีประเสริฐสระบุรีวิทยาคมเกษียณอายุ 
50นายวิษณุ จันทร์กระจ่างสระบุรีวิทยาคมเกษียณอายุ 
51นางกาญจนา ต่วนเอี่ยมสระบุรีวิทยาคมเกษียณอายุ 
52นางพิมลพันธ์ ตุรงค์เรืองสระบุรีวิทยาคมเกษียณอายุ 
53นางบุญปรุง เค้าศรีวงษ์สระบุรีวิทยาคมเกษียณอายุ 
54นายเกียรติศักดิ์ บุดดาพันธ์สระบุรีวิทยาคมเกษียณอายุ 
55นางกันยา คงลำพูนสระบุรีวิทยาคมเกษียณอายุ 
56นายสมบัติ เขม้นเขตรการสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรีเกษียณอายุ 
57นางนฤมล บูขุนทดสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรีเกษียณอายุ 
58นางยุรินทร์ ดวงสีแก้วสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรีเกษียณอายุ 
59นายธัชธน ไทยอาจสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรีเกษียณอายุ 
60นายณัฐนันท์ ดนูพิทักษ์สระบุรีวิทยาคมเกษียณอายุ 
61นางสุภาวดี วิโรจน์จิราภรณ์แก่งคอยเกษียณอายุ 
62นางสาวฤดี ประสพศักดิ์แก่งคอยเกษียณอายุ 
63นายสมบัติ ธารบริสุทธิ์กุลแก่งคอยเกษียณอายุ 
64นายวีระศักดิ์ บุญยโรจน์แก่งคอยเกษียณอายุ 
65นายบุญจันทร์ คำปู่หนองแค "สรกิจพิทยา"เกษียณอายุ 
66นางสาวสมหมาย ฤทธิบุตรหนองแค "สรกิจพิทยา"เกษียณอายุ 
67นายสมมาท ผาแสงหนองแค "สรกิจพิทยา"เกษียณอายุ 
68นางสาวสุภาณี กลิ่นหอมชื่นหนองแค "สรกิจพิทยา"เกษียณอายุ 
69นายสิทธิพงษ์ ธงศิลาหนองแค "สรกิจพิทยา"เกษียณอายุ 
70นางนพพร ธรรมนิยมหนองแค "สรกิจพิทยา"เกษียณอายุ 
71นางณัฏฐ์ชฎานัญ พงษ์ศิลป์หินกองวิทยาคมเกษียณอายุ 
72นายอนันต์ เจริญสุขหินกองวิทยาคมเกษียณอายุ 
73นางประภาพรรณ์ รัตนจิตร์หนองแซงวิทยาเกษียณอายุ 
74นางแสงทิพย์ นาคศรีสุขหนองแซงวิทยาเกษียณอายุ 
75นางนวพรรษ อารยะถาวรบ้านหมอ"พัฒนานุกูล"เกษียณอายุ 
76นายปรีชา มุขแจ้งสุธีวิทยาเกษียณอายุ 
77นางเสาวลักษณ์ สุนทโรทกสุธีวิทยาเกษียณอายุ 
78นางสาวพรทิพย์ ศิริสธนพันธ์สุธีวิทยาเกษียณอายุ 
79นางนาฏยา ศริพันธุ์สุธีวิทยาเกษียณอายุ 
80นายสุขสวัสดิ์ แต้มสาระมวกเหล็กวิทยาเกษียณอายุ 
81นางสาวมณี ขุนสูงเนินมวกเหล็กวิทยาเกษียณอายุ 
82นางอุทัยวรรณ สวนใต้ซับน้อยเหนือวิทยาคมเกษียณอายุ 
83นางมนัสนันท์ ผดุงขันธ์หนองโดนวิทยาเกษียณอายุ 
84นางจิราภรณ์ จันทรสิทธิ์เทพศิรินทร์ พุแคเกษียณอายุ 
85นางวรินทร ยอดนารีเทพศิรินทร์ พุแคเกษียณอายุ 
86นางนพวัลย์ เมืองแสนเทพศิรินทร์ พุแคเกษียณอายุ 
87นางสาวดวงพร สุขธรรมพระพุทธบาท"พลานุกูลวิทยา"เกษียณอายุ 
88นายอภิเดช โสภณพระพุทธบาท"พลานุกูลวิทยา"เกษียณอายุ 
89นายพยอม สอนเพ็ชรคณะราษฎร์บำรุง ปทุมธานีเกษียณอายุ 
90นายจิรัฏฐ์ เตียนพลกรังเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานีเกษียณอายุ 
91นายราโช ศรีสว่างสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตเกษียณอายุ 
92นายสมศักดิ์ ไตรพันธุ์สายปัญญารังสิตเกษียณอายุ 
93นายธนากร ขจรฟุ้งบัวแก้วเกษรโรงเรียนไชยวานวิทยา สพม.20
94นางสาววราภรณ์ โด่งดังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4กลุ่มบริหารงานบุคคล สพม.33
95นายวิทูร คุ้มรักษาบัวแก้วเกษรเกษียณอายุ 
96นายวิสุทธิ์ นุใหม่สระบุรีวิทยาคมเกษียณอายุ 
97นางกนิษฐ์ชามน นาคสุทธิ์สระบุรีวิทยาคมเกษียณอายุ 
98นายอดุลย์ ชาญยุทธนาพระพุทธบาท"พลานุกูลวิทยา"เกษียณอายุ