ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนพฤษภาคม 2563
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1ว่าที่ร้อยตรีกฤษฎา หลวงยศทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัถตสารเกษตร)ร.ร.จันทรุเบกษาอนุสรณ์ สพม. 27
2นางสาวสิริกานต์ มูลศรีปทุมวิไลร.ร.จันทรุเบกษาอนุสรณ์ สพม.27
3นายวีรยุทธ ฉายจรุงหอวัง ปทุมธานีร.ร.เหล่าหลวงประชานุสรณ์ สพม.27
4นางปุณนดา รัชโพธิ์ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัถตสารเกษตร)ร.ร.ราชวินิตมัธยม สพม.1
5นายปัณณวิชญ์ ศรีคณาภิรักษ์กุลประเทียบวิทยาทานร.ร.โยธินบูรณะ สพม.1
6นางสาวสุกัญญา นาคะวงศ์สระบุรีวิทยาคมร.ร.เขวาไร่ศึกษา สพม.26
7ว่าที่ร้อยตรีพฤกษวรรธน์ พันธุ์เพชราวุธวรราชาทินัดดามาตุวิทยาร.ร.ฤทธิยะรรณาลัย สพม.2
8ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิยากัญฐพร ผ่องใสธิยกุปทุมวิไลร.ร.เศรษฐบุตรบำเพ็ญ สพม.2
9นายวีระพงษ์ ชาตรีกุลสายปัญญารังสิตร.ร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยตรัง สพม.13
10นายวิจิตร สินมากสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ร.ร.เสมาอุปถัมภ์ สพป.นครราชสีมา เขต 2
11นางเพ็ญมณี มูลเทพหอวัง ปทุมธานีร.ร.หนองสองห้องวิทยา สพม.25
12นายอาทิตย์ เรียงสาทรเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานีร.ร.คอนสารวิทยาคม สมพ.30
13นายศตคุณ ลาโสมเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานีร.ร.บ้านแท่นวิทยา สพม.30
14นางสาวพิมพ์ลภัส เปี้ยจันทึกทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัถตสารเกษตร)ร.ร.บ้านแท่นวิทยา สพม.30
15นางสาวเขมจิรา ด่านขุนทดธัญบุรีร.ร.โนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก สพม.30
16นางสาวณิชาภัทร อึ้งเหมอนันต์มัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานครร.ร.จันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม สพม.1
17นางเยี่ยมจิต ตติรังสรรค์สุขสระบุรีวิทยาคมลาออกจากราชการ 
18นางสาวสุดารัตน์ ปิ่นเกตุบัวแก้วเกษรลาออกจากราชการ 
19นางสาวพิธุพร ต้นพุฒคณะราษฎร์บำรุง ปทุมธานีลาออกจากราชการ 
20นายพูน สุขประสงค์ประเทียบวิทยาทานถึงแก่กรรม