ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนพฤศจิกายน 2562
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสาวขนิษฐา สะโดอยู่แก่งคอยร.ร.อยุธยาวิทยาลัย สพม. 3
2นางสาวปิยวรรณ ศรีอุดมนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานีร.ร.อยุธยาวิทยาลัย สพม. 3
3นายปองพล วิชาดีทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัถตสารเกษตร)ร.ร.อยุธยาวิทยาลัย สพม. 3
4นางสาวศิรยา เอกวารีย์หอวัง ปทุมธานีร.ร.กันทรลักณ์วิทยา สพม. 28
5นางจุฑารส โตสกุลปทุมวิไลลาออกจากราชการ 
6นางวรรณา กันตะโสพัตร์สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตลาออกจากราชการ 
7นางศิตา เมธากุลนันท์สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตลาออกจากราชการ 
8นายสุนทร พูลประเสริฐเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานีลาออกจากราชการ