รหัส
ชื่อสถานศึกษา คลิกพิมพ์หน้าจอนี้
ชื่อผู้บริหารโทรศัพท์มือถือ(บ้าน)ผู้บริหาร
001สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานีนางสาวมะลิวัน มาเหง่า 025933530 
101ปทุมวิไลนายเอกพรต สมุทธานนท์ 025816773 
102คณะราษฎร์บำรุง ปทุมธานีนายอำนาจ จันทร์พางาม 025816559 
103ปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"นางสุมาลี รามฤทธิ์ 025811825 
104หอวัง ปทุมธานีนายสมศักดิ์ สุมน 025816773 
105ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมนายเจริญ บัวลี 52906612 
106ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัถตสารเกษตร)นางอัญชลี เกตุบำรุง   
107สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตนายชาลี วัฒนเขจร 025498222 
201ธัญบุรีนางชฎาพร เธียรศิริพิพัฒน์ 025238840 
202สายปัญญารังสิตนายธนพจ แก้ววงษา 025363544 
203บัวแก้วเกษรนายสุชาติ กรดงาม   
204วรราชาทินัดดามาตุวิทยานายอธิป อู่แก้ว   
205สุนทโรเมตตาประชาสรรค์    
206เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานีนายพิษณุ เดชใด   
207เทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานีนายณพงศ์ เลื่อมใส 025239016 
208นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานีนายวิสูตร คำนวณศักดิ์ 025631274 
209มัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานครนางสาวรัตนวดี โมรากุล 025320571 
210ชัยสิทธาวาส "พัฒน์สายบำรุง"นายสมเกียรติ บาลลา   
211เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานีนางสาวชนัญชิดา ม่วงทอง   
212หนองเสือวิทยาคมนายสำเนียง ดลสอาด 0254911245 
213เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา    
301สวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรีนางจีรวรรณ วงศ์เหลือง 036314138 
302สระบุรีวิทยาคมนายทวน เที่ยงเจริญ 036211206 
303หนองแซงวิทยานายกมล เฟื่องฟุ้ง 036399155 
304บ้านหมอ"พัฒนานุกูล"นายอรรถวัฒน์ พงศ์ธนโรจน์   
305หนองโดนวิทยานายสมนึก กำลังเดช 036397229 
306ดอนพุดวิทยานายอนุสรณ์ ยุรยาตร์ 036395050 
307พระพุทธบาท"พลานุกูลวิทยา"  036267880 
308สุธีวิทยานายภัทรพล สุลำนาจ 036266592 
309โคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยานายสุนทร พริกจำรูญ 036301023 
310เทพศิรินทร์ พุแคนายธนาพล จีรเดชภัทร์ 036369112 
401แก่งคอยนายดุลชิตร์ มงคล 036244033 
402บ้านท่ามะปรางวิทยานายขจรศักดิ์ ชัยสมตระกูล 036222220 
403สองคอนวิทยาคมนางจิรัฐยา โพธิ์เงิน 036244524 
404เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี    
405หนองแค "สรกิจพิทยา"นายมนูญ ชัยสูงเนิน 036371211 
406หินกองวิทยาคมนายเกษม ประดับเพชร 036336139 
407ประเทียบวิทยาทานนางกุสุมาวดี คีรี 036377456 
408ซับน้อยเหนือวิทยาคมนางสาวนันท์นภัส ชะฎาจิตร 036340000 
409มวกเหล็กวิทยานางเอมอร บูรณศักดิ์ 036341777 
410วังม่วงวิทยาคมนายอดุลย์ ต้นคำ 036364434